telechim.com

ОБОРУДВАНЕ

 –          Общолабораторно оборудване: везни, магнитни бъркалки, сушилни, термостати, хладилници, фризери, вакуум изпарители, спектрофотометри, хомогенизатори, мелници, сита, рН-метри, кондуктометри, биореактори, електрофорези (хоризонтални и вертикални),

–          Оборудване за охарактеризиране на материали: светлинни микроскопи, атомно-силови микроскопи, ICP-OES спектрометри, HPLC-MS/MS (с троен квадрупол и TOF), сухи боксове, оборудване за термичен и термогравиметричен анализ, охарактеризиране на частици, BET анализатори, климатични камери, оборудване за механично тестване, спектрофотометри, FT-IT и др.

–          Електрохимично оборудване: потенциостати/галваностати/импедансметри с нулево съпротивление, многоканални потенциостати/галваностати/импедансметри с нулево съпротивление, кварцови кристални микровезни, електроди (рН, йон-селективни и др.), оборудване за фотоелетрохимия и др.

–          Оборудване за контрол на води и околна среда и разработване на екологични технологии: специализирани спектрофотометри, турбидиметри, нефелометри, рН-метри, кондуктометри, ТОС анализатор, апарат за определяне на съдържанието на кислород с термостат, ICP-OES спектрометри, HPLC-MS/MS (с троен квадрупол и TOF), живачни анализатори, системи за подготовка на проби от околна среда за HPLC-MS/MS и GC-MS/MS, титратори, автоматизирани системи за контрол на неорганични ратаметри в отпадъчни води, апарати за определяне в реално време на токсичност, лабораторни апарати за токсичност, апарат за определяне на цианиди, системи за изследване на биоразградимост на пластмаси в условие на компост,

–          Оборудване за разработване и внедряване на водородни технологии: електролизьори, горивни клетки, батерии за съхранение на енергия, каталитично оборудване за изследване на горивни клетки, системи за складиране на газове под налягане